آپارتمان یک اتاق خوابه

حالت نمایش

لیلی و مجنون جزییات محصول

لیلی و مجنون امتیازمحصول ١٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
١٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

لیلی و مجنون جزییات محصول

لیلی و مجنون امتیازمحصول ١٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
١٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

لیلی و مجنون جزییات محصول

لیلی و مجنون امتیازمحصول ١٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
١٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

هزار و یک شب جزییات محصول

هزار و یک شب امتیازمحصول ١٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • متراژ 50 متر مربع - طبقه اول
١٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

هزار و یک شب جزییات محصول

هزار و یک شب امتیازمحصول ١٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • متراژ 50 مترمربع - طبقه همکف
١٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

هزار و یک شب جزییات محصول

هزار و یک شب امتیازمحصول ١٣٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • متراژ 50 مترمربع - طبقه همکف
١٣٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سوئیت اسکندری جزییات محصول

سوئیت اسکندری امتیازمحصول ٩٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • متراژ 30 متر مربع
  طبقه همکف
٩٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سوئیت اسکندری جزییات محصول

سوئیت اسکندری امتیازمحصول ٩٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • سوئیت یک اتاق خوابه متراژ 30 متر مربع
  طبقه همکف
٩٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سوئیت اسکندری جزییات محصول

سوئیت اسکندری امتیازمحصول ٩٩,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • متراژ 30 متر مربع
  طبقه همکف
٩٩,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

استودیو فلت آپارتمانی جزییات محصول

استودیو فلت آپارتمانی امتیازمحصول ١٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • متراژ 30 متر مربع
  طبقه همکف
١٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

استودیو فلت آپارتمانی جزییات محصول

استودیو فلت آپارتمانی امتیازمحصول ١٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • متراژ 30 متر مربع
  طبقه همکف
١٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

استودیو فلت آپارتمانی جزییات محصول

استودیو فلت آپارتمانی امتیازمحصول ١٢٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • متراژ 30 متر مربع
  طبقه همکف
١٢٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سوئیت ویلایی ارزان جزییات محصول

سوئیت ویلایی ارزان امتیازمحصول ٨٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • ویلایی 60 متر مربع
٨٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

سوئیت ویلایی ارزان جزییات محصول

سوئیت ویلایی ارزان امتیازمحصول ٨٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • ویلایی، 60 متر مربع
٨٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

فخرالدین اسعد گرگانی جزییات محصول

فخرالدین اسعد گرگانی امتیازمحصول ١٦٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • طبقه اول-74 متر
  ظرفیت: حداکثر 3 نفر
١٦٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید

فخرالدین اسعد گرگانی جزییات محصول

فخرالدین اسعد گرگانی امتیازمحصول ١٦٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • طبقه اول-متراژ 74 متر مربع
  ظرفیت حداکثر 3 نفر
١٦٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید
رودکی امتیازمحصول ١٨٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • طبقه دوم-متراژ 74 متر مربع
  ظرفیت : حداکثر 3 نفر
١٨٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید
رودکی امتیازمحصول ١٨٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • طبقه دوم-متراژ 74 متر مربع
  ظرفیت حداکثر 3 نفر
١٨٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید
رودکی امتیازمحصول ١٨٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • طبقه دوم-متراژ 74 مترمربع
  ظرفیت حداکثر 3 نفر
١٨٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید
فردوسی امتیازمحصول ١٦٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • طبقه سوم-متراژ74 مترمربع
  ظرفیت حداکثر 3 نفر
١٦٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید
فردوسی امتیازمحصول ١٦٥,٠٠٠تومان جزییات محصول فزودن به سبد خرید
 • طبقه سوم-متراژ 74 مترمربع
  ظرفیت حداکثر 3 نفر
١٦٥,٠٠٠ تومان فزودن به سبد خرید