مدیر

در این بخش با مدیر میهمان خانه عصر گرگان آشنا شوید

مدیریت میهمان خانه: محمد رضایی

تحصیلات: دکتری مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی

متاهل

متولد 1353

دارای گواهینامه و مدرک هتلداری عمومی